STAATSCOURANTAanwijzingsbesluit toezichthouder teamleider coördinator Dommelstroom Interventie Team (DIT) voor de gemeente Heeze-Leende

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Heeze-Leende

Geplaatst op Lokaalnieuwsheezeleende.nl op: 08-12-2023

  1. Bekendmakingen Heeze-Leende
  2. STAATSCOURANTAanwijzingsbesluit toezichthouder teamleider coördinator Dommelstroom Interventie Team (DIT) voor de gemeente Heeze-Leende

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende en voor zover het haar bevoegdheid betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende; Overwegende dathet van belang is toezichthouders, als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, aan te wijzen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hieronder genoemde wet- en regelgeving:•Artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap•Artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)•Artikel 92, tweede lid, van de Woningwet juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo•Artikel 18.1a, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo•Artikel 148, eerste lid, van de Wet geluidhinder juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo•Artikel 95, eerste lid, van de Wet bodembescherming juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo•Artikel 17 van de Leegstandwet•Artikel 7.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 5.10, derde lid, van de Wabo•Artikel 33 van de Huisvestingswet 2014•Artikel 41, eerste lid, onder b, van de Alcoholwet•Artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen•Artikel 61, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s•Artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen•Artikel 76a van de Participatiewet•Artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen•Artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers•Artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015•Artikel 6.2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Heeze-LeendeBESLUITEN:1.Mevrouw J.J.M. Kanters, als Teamleider Coördinator Dommelstroom Interventie Team (DIT), aan te wijzen als toezichthouder voor voornoemde wet- en regelgeving.2.De aanwijzing van kracht te laten zijn vanaf 30 november 2023.3.Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 30 november 2023 en bekend te maken op de bij de gemeente gebruikelijke wijze.

Unknown

 Lokaalnieuwsheezeleende.nl Redactie

Lokaalnieuwsheezeleende.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Heeze-Leende. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Heeze-Leende

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.